Fortbildning för verksamma teckenspråkstolkar –  döva och hörande tolkar – för att utveckla samarbete i tolkning.

 

Vi erbjuder en fortbildning för verksamma teckenspråkstolkar för att utveckla samarbetet mellan hörande och döva teckenspråkstolkar för att uppnå bästa möjliga kvalitet i tolkarbetet. Fortbildningen riktar sig till både döva och hörande teckenspråkstolkar.

Kursen kommer att ge tolkgrupperna både teoretisk kunskap hämtad från olika vetenskapliga artiklar och rapporter om vilka kompetenser båda grupperna besitter samt vilka strategier som kan användas för att genomföra ett tolkuppdrag på ett säkert och kvalitativt sätt. Vid kurstillfällena kommer mycket tid också att ägnas åt praktisk övning för att pröva och utveckla samarbetet genom att få använda olika språkliga strategier samt övriga strategier allt i syfte att uppnå ett bra samarbete.

 

Hela fortbildningspaketet består av:

Digitalföreläsning    19 augusti 18.00 – 21.00, 2021

Fysisk träff 1               11 – 12 oktober VV, 2021

Fysiskträff 2               14 – 15 mars VV, 2022

Platsantal:  18 (9 döva tolkar och 9 hörande tolkar)

Anmälan till de fysiska träffarna görs senast: 12/9 2021

Kostnad:    4200kr för kurs, mat och boende i enkelrum.

                       1100kr för kurs och mat (exkl boende)

Plats:           Västanviks folkhögskola

Anmälan skickas till: kurs@vastanviksfhs.se 

eller länk på hemsida https://www.vastanviksfhs.se/kurser/kursanmalan-for-korta-kurser/

skriv Feeder i ämnesfältet.