Som utgångspunkt i den aktuella rörelsen #metoo vill styrelsen för Västanviks folkhögskola göra följande uttalande från dagens styrelsesammanträde.

Vi tar starkt avstånd från alla sexuella trakasserier. Västanviks folkhögskola ska vara en trygg och säker plats för alla deltagare och besökare. Den fria och frivilliga folkbildningen som studieform förutsätter en trygg miljö som tillåter alla människor att mötas och växa i.

Västanviks folkhögskola arbetar efter den mångfald- och jämställdhetsplan som styrelsen ser över och beslutar om årligen inför varje läsår. Västanviks folkhögskolas verksamhet utgår från principen om alla människors lika rätt och värde oavsett kön, nationalitet, religion, social ställning, politisk åskådning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Det viktiga arbetet med en likabehandlingsplan som vår huvudman Sveriges Dövas Riksförbund initierat vid sommarens kongress kommer även att involvera Västanviks folkhögskola. Tillsammans med SDR och våra gemensamma föreningar ska vi lyfta fram alla otroligt viktiga frågor som kommit fram i ljuset av denna rörelse.


Västanviks skolstyrelse 20171213
Sven-Emil Karmgård