Hoppa till innehållet

Västanvikfhs studeranderättsliga standard

Västanviks folkhögskolas studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet som gäller för folkhögskolan i dessa frågor. Studerande är den som är antagen till en lång kurs på folkhögskola (15 dagar eller längre). En kurs är en utbildning som rapporteras som folkhögskolekurs till Folkbildningsrådet.

Statens syfte med folkbildning:

 • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
 • bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
 • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån i samhället
 • bidra till att bredda för och öka delaktigheten i kulturlivet

Information innan den studerande är antagen

Skolans kurser beskrivs på skolans hemsida, www.vastanviksfhs.se samt utbildningskatalog. Hemsidan är tillgänglig på både teckenspråk och med svensk text. Kurserna innehåller information om kurslängd, avgifter och kostnader under kurstiden, vilka intyg, behörigheter och studieomdöme som kan vara aktuella att erhålla samt antagningsprinciper och processer.

Gemensamt för skolans kurser är att vi lägger stor vikt vid helhetssyn och att allt vi gör på skolan är en del i vårt pedagogiska arbete. På vår hemsida finns information om:

 • Skolans profil och huvudman
 • Organisation och verksamhetsplan
 • Måldokument, stadgar och reglemente
 • Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen
 • Skolans studeranderättsliga standard med former för studerandeinflytande
 • Skolans tillgänglighet för studerande med funktionsvariationer
 • Likabehandlingsplan
 • Krishanteringsplan
 • Drogpolicy och övriga villkor för vistelsen på skolan
 • Namn och kontaktuppgifter på personal och skolstyrelse
 • Korta- och långa kurser
 • Gästhem
 • Förskola
 • Mottagande av döva och hörselskadade asylsökande

Antagningskriterier

Vi strävar efter att anta de sökande som behöver oss bäst och samtidigt har bra

förutsättningar att klara studierna. Speciella kriterier för de olika utbildningarna framgår i utbildningskatalogen och på hemsidan.

Information vid kursstart

En studerande får i samband med kursstart tillgång till följande information:

 • Kursansvarig lärares namn och kontaktuppgifter
 • Schema/arbetsplan för den första tiden på skolan
 • Terminstider och ledigheter
 • Frånvaroregler och CSN
 • Regler och policy på skolan såsom trivselregler och narkotikakontrakt
 • Försäkringar
 • Tillgång till och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen
 • Studentkår och olika ansvarsområden på skolan
 • Miljömedvetande/ Sopsortering
 • Hyreskontrakt
 • Brandinformation och larm

Deltagarinflytande

Respektive klass har regelbundet avsatt tid för gemensamma diskussioner med den

kursansvariga läraren. Här kan gruppen utvärdera sitt arbete och påverka planeringen.

Skolan genomför planerade och förberedda individuella utvecklingssamtal. Syftet är att anpassa upplägg och mål utifrån varje studerande och att följa upp resultaten.

Studentkåren kallar till regelbundna möten på lektionstid med obligatorisk närvaro.

Studentkåren väljer en representant som är med på skolstyrelsens sammanträden.

Kostnader

Undervisningen på Västanviks folkhögskola är avgiftsfri. Däremot tar skolan ut vissa avgifter för kursrelaterade kostnader såsom material mm.

Studerande som bor på skolan har hyreskontrakt för sitt rum, beroende på elevhem är månadshyran 2 300 – 3 500 kr. Vid avflyttning besiktas rummet och ev skador orsakade av den studerande ersätts till skolan.

I internatboende ingår frukost och lunch måndag – fredag till en kostnad av 1 600 kr/ 4 veckor. Frukost och lunch kan inte väljas bort. Maten tillagas i skolans kök och viss specialkost serveras om behov finns.

För externat-studerande serveras lunch för en kostnad av 1 400 kr/ 4 veckor.

Lunchen kan inte väljas bort, egen lunch kan inte tas med.

Vid höststarten ingår middag någon kväll. Hela läsåret ingår f.m kaffe på skolan.

Jul- och påsklunch serveras.

För tillgång till lokaler efter skoltid krävs ett passerkort till det elektroniska låset. Borttappad nyckel inkl passerkort ersätts med 500 kr.

P-plats med motorvärmaruttag kan hyras för 300 kr/termin på skolans angivna parkeringsplatser. P-plats utan motorvärmare är gratis vid angivna platser.

Obetalda räkningar lämnas efter påminnelse till inkasso. Sökande med skulder till skolan antas inte till nytt läsår förrän skulden reglerats.

Studerande gör ibland studiebesök och andra utflykter i skolans närområde. Den som tillhandahåller bil får reseersättning med 18,50 kr per mil.

Skolan har minibuss till förfogande mot milkostnad. Det finns en speciell bussgrupp på skolan med några studerande som är bussansvariga.

Intyg

Skolan lämnar intyg till samtliga studerande i samband med studiernas avslutande. Studerande på allmän kurs får om de så önskar ett studieomdöme som avser skolans samlade bedömning av den studerandes förutsättningar för framtida studier.

Studerande på yrkesutbildningar såsom teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning erhåller utbildningsbevis om målen uppfyllts med godkänt resultat.

Om en kurs upphör eller ställs in

Skolans kurser genomförs under förutsättning att tillräckligt många har sökt. Om det finns risk att utlovad kurs inte kan genomföras, helt eller delvis, så informeras den sökande om detta vid antagningstillfället. Om en kurs, på grund av att studerande slutar eller liknande omständigheter, som skolan inte kan råda över, måste avslutas i förtid ska den studerande om

möjligt erbjudas plats på en likvärdig utbildning. Av antagningsbeskedet framgår det vilken kurslängd antagningen gäller.

Ej fullgjord kurs

I samband med varje terminsavslut beslutar rektor om huruvida den studerande ska anses ha fullgjord kurs eller inte. Hög frånvaro utan giltigt skäl innebär normalt att kursen inte anses fullgjord. Detta avgör den studerandes möjligheter till fortsatta studiemedel från CSN.

Utvärdering

Utvärderingar genomförs löpande inom kursgrupperna och i de olika ämnena.

En gemensam utvärdering för hela skolan genomförs minst en gång per läsår.

Försäkringar

Studerande på skolan är försäkrade i en kollektiv olycksfallsförsäkring.

Disciplinära åtgärder

Disciplinära åtgärder är skriftlig varning, avstängning och avskiljande som utfärdas av rektor.

Beslut ska föregås av en dokumenterad utredning i ärendet. Studerande som bryter mot svensk lag eller skolans regler kan omedelbart avskiljas från studierna.

Avrådan gällande teckenspråkstolk-och dövblindtolkutbildning

Utbildningen är tydligt yrkesinriktad. Om tveksamhet finns kring en studerandes förutsättningar att fullfölja utbildningen, ska den avrådas att fortsätta. Om avrådan inte hörsammas så är det rektor som fattar beslut i ärendet, vilket kan resultera i avskiljning.

Ordningsregler gällande studier för studerande på Västanviks folkhögskola

Att studera på Västanviks folkhögskola innebär att alla har ett ansvar för

allmän trivsel på skolan och likabehandlingsplanen följs.

 • Ansvarig lärare ska ha regelbundna samtal med den studerande.
 • Om den studerande vid upprepade tillfällen inte sköter sig, trots samtal med både lärare och rektor, utfärdas en skriftlig varning.
 • Om problemen fortsätter trots skriftlig varning blir den studerande avstängd i två veckor från skolan. Nytt uppföljningssamtal med lärare och rektor vid återkomst. Om problemen kvarstår får den studerande avbryta sina studier och åka hem. Tidsperioden för att inte få fortsätta att studera på skolan, avgörs från fall till fall.
 • Vid stöld, misshandel eller andra grova brott får den studerande avbryta sina studier med omedelbar verkan och inte komma tillbaka till skolan.
 • Regelbrott mot skolans narkotikakontrakt eller mot skolans alkoholbestämmelser leder också till att studierna avbryts med omedelbar verkan.

Rektor/ ansvarig lärare har möjlighet att fatta beslut om att studerande måste avsluta studierna utifrån skälen:

 • Bryter mot skolans likabehandlingsplan
 • Skolk eller ständigt försenad ankomst till lektioner
 • Frånvaro med mera än 20 % från lektionerna
 • Förstör studie- och/eller boendesituationen för sig själv eller andra
 • Regelbrott mot narkotikakontrakt eller alkoholbestämmelser.

Alkoholförbud i alla offentliga lokaler och utomhus på skolans område.

Undantag är skolans restaurang samt de studerandes egna rum.

Rökning är endast tillåten på angiven plats utomhus.

Internatboende

Den studerande som bor på internatet tecknar ett kontrakt där hyresvillkoren framgår. Den som bryter mot reglerna i kontraktet kan med omedelbar verkan avskiljas från internatet.

Arkiv- och sekretessregler

Ansökningshandlingar återsändes inte. Skolan sparar uppgifter om genomgångna kurser, intyg, behörigheter och omdömen. Däremot makuleras alla samtalsanteckningar, arbetsmaterial, enskilda arbeten etc.

Västanvik är en skola för vuxna vilket innebär att vi inte diskuterar den studerandes studier med föräldrar eller andra utan den studerandes uttryckliga medgivande. De anställda har tystnadsplikt, men lärare som arbetar kan sinsemellan diskutera frågor som rör den studerandes studier.

Skolan följer dataskyddslagen GDPR. Alla studerande som godkänner att finnas med på skolans hemsida, foldrar och sociala medier skriver på ett kontrakt.

Tvister

Om man är missnöjd med sin studiesituation ska man i första hand vända sig till den

kursansvariga läraren och därefter till rektor. Om man är missnöjd med rektorns beslut kan detta överklagas till skolans styrelse.

Ytterst kan tvister inom denna standards områden hänskjutas till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd, FSR,

Studeranderättsliga standard är fastställd av skolstyrelsen den 30 september 2020