Hoppa till innehållet

Allmän kurs, jakt och naturvård

Allmän kurs
Jakt och naturvård

Vill du läsa upp dina betyg samtidigt som du siktar in dig på att skaffa jägarexamen? Då är denna kurs perfekt för dig!

Målet med Allmän kurs är att ge dig möjlighet att inhämta kunskaper motsvarande gymnasiets grundläggande behörigheter och ett antal särskilda behörigheter. Du får utveckla din studieförmåga och skaffa dig de verktyg du behöver för att klara högskolestudier och arbetsliv. Dessutom får du tillägna dig förståelse för hur demokratin fungerar och hur du som demokratisk medborgare kan delta i demokratin och påverka samhällsutvecklingen. Du får också en möjlighet att tillsammans med andra utveckla förmågor som samarbete, allmänbildning, kreativitet och självförtroende.

Jägarexamen – vad är det?

I jägarexamen får du lära dig de olika viltarterna och hur de lever, hur man arbetar med viltvård, olika slags jaktformer och jakthundar m.m. Jägarexamen tar även upp vapensäkerhet, lagar och etik. Jägarexamen är bra allmänbildande utbildning, som passar både för den naturintresserade, som vill lära sig mer om djur och natur, och för den blivande jägaren. Efter att man klarat av jägarexamen är man behörig att jaga i Sverige (förutsatt att man betalat det statliga jaktkortet).

Kurslängd: 1 år (med möjlighet att fortsätta studier inom Allmän kurs)

Kursinnehåll

All undervisning sker på teckenspråk.

Tematiskt arbete inom ämnena samhällskunskap, historia och religion där ämnena kopplas ihop i ett gemensamt arbete. Vi arbetar språkstödjande och språkutvecklande i svenska och svenskt teckenspråk. På skolans alla kurser ingår även dövstudier. Under kursen läses även matematik, naturkunskap, engelska och svenska på den nivå deltagaren behöver.

I kursen ingår också ett antal skolgemensamma temadagar, föreläsningar och kulturevenemang. Vi jobbar också särskilt med deltagarnas inflytande och demokrati på olika sätt, exempelvis genom morgonsamlingar, klassmöten och skolans studentkår.

Vi erbjuder ämnen Svenskt teckenspråk, Svenska som andraspråk 1, 2, 3, Engelska 5, 6, Samhällskunskap 1a1, Matematik 1a, b, c, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1, Historia 1a1, Dövstudier, Livskunskap och Friskvård.

Inom profilkursen Jakt och naturvård innehåller bland annat ämnen Jaktetik, Ekologi, Viltförvaltning, Artkännedom däggdjur och fåglar, Jaktformer och skyddsjakt, Friluftsteknik och överlevnadskunskap, Vapenlagar och jaktlagstiftning.

Arbetssätt

På vår allmänna kurs arbetar vi mycket i grupp. Lärarna ansvarar för att du får möjlighet att tillägna dig nya kunskaper, och de redskap du behöver för att studera vidare. Men det är du och de andra deltagarna som tillsammans driver arbetet framåt genom att använda era erfarenheter, ert intresse och er nyfikenhet. Förutom ämneskunskaper arbetar vi mycket med grupprocesser och teambuilding. Deltagare får både lära sig att delta i större och mindre grupper, försöka leda arbetet, analysera sin egen roll i gruppen samt ge och ta konstruktiv feedback. Vi riktar in oss på att lösa de naturliga konflikter som alltid uppstår i en grupp, och att alla får redskap för att kunna arbeta i grupp. Vi riktar in oss på ett kreativt och dynamiskt arbetssätt där uppgifter ofta löses tillsammans i grupp. I matematik och naturkunskap har du möjlighet att arbeta med digitala läromedel. I gruppdiskussioner får du utveckla ditt matematiska och naturvetenskapliga tänkande.

8 lektioner á 40 minuter i veckan ägnas till profilkursen jakt och naturvård.

Efter avslutad kurs

Efter avslutad kurs har du, beroende på om du uppfyller folkhögskolans tidskrav, grundläggande högskolebehörighet. Du kan då söka till yrkeshögskola, högskola eller universitet. Har du klarat av jägarexamen är du behörig att jaga i Sverige (förutsatt att man betalat det statliga jaktkortet)

Intyg & utbildningsbevis efter avslutad kurs

Deltagare på allmän kurs kan erhålla studieintyg, ämnesbehörigheter, studieomdöme, grundläggande behörighet till högskola/yrkeshögskola och SeQF-intyg om de uppfyller villkoren och om de begär att få dessa dokument utfärdade.

Du som deltagare ska efter avslutad kurs ha kunskaper som motsvarar gymnasiets. Det innebär att vi delvis kan frångå gymnasiets kunskapskrav och centrala innehåll. Studieomdömet är resultatet av en samlad bedömning av deltagarens studieförmåga. Det är en sammanvägning som genomförs av hela den pedagogiska personalen. Det som bedöms är:

• Kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa.

• Förmåga till analys, bearbetning och överblick.

• Ambition, uthållighet och förmåga att organisera studier.

• Social förmåga

Antagningskrav

Du måste fylla minst 18 år under läsåret.

Behörighetskrav

För att påbörja allmän kurs bas behöver deltagaren ha minst godkänt i svenska eller svenska som andraspråk och svenskt teckenspråk och samhällskunskap på grundskolenivå. För högskoleförberedande behöver deltagaren ha minst godkänt i matematik motsvarande grundskolenivå eller engelska motsvarande grundskolenivå.

Ansökan & antagning

Du kan ansöka till Allmän kurs under hela året. För ansökan klickar du på knappen ”Ansök” och kommer då till skolans digitala ansökningsblankett i Schoolsoft.

Till ansökan ska betyg från tidigare studier samt ett personligt brev laddas upp. Du kommer att bli kontaktad av skolan.

Om du av någon anledning (t.ex. ej avslutade studier) inte kan bifoga betyg i din ansökan kan skolan besluta att du kan komplettera senare, dock senast två veckor efter skolstart. Tala då om detta i din ansökan. För att kunna tillgodoräkna dig arbetslivserfarenhet till omfattningskravet, måste du lämna in arbetsgivarintyg.

Kostnader

Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande.

Som vuxenstuderande förväntas man dock generellt själv köpa sina studiematerial och anteckningsmaterial m.m. Folkhögskolan tar ut en serviceavgift för heltidsstuderande och avgiften skiljer sig åt för externat och internat.

Externat: 1400 kr (exkl. frukost)

Internat: 1600 kr (inkl. frukost)

Serviceavgiften ger dig:

  • tillgång till Office 365
  • wifi
  • frukost och lunch under skoldagar
  • visst studiematerial och kopior samt tillgång till bibliotek
  • tillgång till gym, bastu, yogarum, fritidsutrustning, friluftsutrustning och idrottshall
  • förmiddagsfika varje skoldag samt kvällsfika en gång per skolvecka
  • några festliga måltider under kurstiden
  • olyckfallsförsäkring

Utöver serviceavgiften kan kostnader för studiebesök (resor dit och ev. entréavgifter) tillkomma.